MyDesign | Kod Arşivi - Anasayfaya Dön   No banner in farm
Anasayfa Araştır Forum Gelişmiş Arama Siteniz İçin En Hit İçerikler RSS İçerik Ekle Scriptler Destekleyenler Kadromuz Reklam İletişim Giriş Sayfası Yap  Sık Kullanılanlara Ekle
Bu Kategorinin En Yeni Kodları:


Bu Kategorinin En Çok Görüntülenen Kodları:


Arama:
Gelişmiş Arama


No banner in farmEn Çok Görüntülenen Kodlar:


Üye Girişi:
 Üye OlAnasayfa > VisualBasic > Kodlar

ADO İle Veritabanı

ADO ile veritabanından veri çekmek ve veritabanına veri eklemek

Kategori : VisualBasic
Gönderen : LonG
Telif :
Tarih : 30 May�s 2005
Örnek Dosya : İndir
Okunma Sayısı : 15279
Puan
: 8,6 / 10 (5 Oy)
Puan Verin :
Google Bookmarks  del.icio.us  Digg  Yahoo! MyWeb  Windows Live  Furl
 
 
Dim WithEvents Con As ADODB.Connection
Dim WithEvents rst As ADODB.Recordset
Dim cmd As ADODB.Command
Private Sub cmdaddnew_Click()

chec:
On Error GoTo errh

Set rst = New ADODB.Recordset 'specifying attributes to this recordset

With rst

    .ActiveConnection = Con
    .CursorLocation = adUseClient
    .CursorType = adOpenDynamic
    .LockType = adLockOptimistic

.Open "tab1" 'opening tab1 table

End With


'adding records from textbox to recordset

With rst

    .AddNew
    
    .Fields!id = StrConv(Txtid, vbProperCase)
    .Fields!Name = StrConv(Txtname, vbProperCase)
    .Fields!age = StrConv(Txtage, vbProperCase)
    .Fields!sex = StrConv(Txtsex, vbProperCase)
    
    .Update
    
End With

' clearing the text boxes

Txtname = ""
Txtid = ""
Txtage = ""
Txtsex = ""

' closing the recordset
rst.Close
Set rst = Nothing

Call dload ' calling private procedure to fill the flexgrid

errh:                     'in case of error, informing the user

If Err.Description <> vbNullString Then
    MsgBox Err.Description
End If
    

End Sub

Private Sub cmddelete_Click()

Set cmd = New ADODB.Command ' using command object to execute sql commands

With cmd

    .ActiveConnection = Con
    .CommandType = adCmdText
    .CommandText = "delete from tab1 where id = '" & Txtid & "'"
    .Execute

End With

Set cmd = Nothing

' clearing all the text boxes

Txtname = ""
Txtid = ""
Txtage = ""
Txtsex = ""

Call dload ' calling procedure to fill flexgrid


End Sub

Private Sub cmdupdate_Click()

On Error GoTo errhan

Set rst = New ADODB.Recordset

With rst

    .CursorLocation = adUseClient
    .ActiveConnection = Con
    .CursorType = adOpenDynamic
    .LockType = adLockPessimistic
    
    .Open "select * from tab1 where id='" & Txtid.Text & "'" 'opening the recordset
    
    .Fields!Name = StrConv(Txtname, vbProperCase)
    .Fields!sex = StrConv(Txtsex, vbProperCase)
    .Fields!age = StrConv(Txtage, vbProperCase)
    
    .Update ' updating the recordset

End With

Set rst = Nothing

Call dload

Txtname = ""
Txtid = ""
Txtage = ""
Txtsex = ""

errhan:

If Err.Description <> vbNullString Then
    MsgBox Err.Description
End If

End Sub
Public Sub connect()

Set Con = New ADODB.Connection

Con.CursorLocation = adUseClient

' use this code to connect to the database using universal data link

'Con.Open "File Name=" & App.Path & "\test.udl"

Con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Persist Security Info=False;Data Source=" & App.Path & "\test.mdb"

If Con.Provider = "SQLOLEDB.1" Then
    
    DataEnvironment1.Connections(2).Open Con

Else

    DataEnvironment1.Connections(1).Open Con
    
End If

Call dload

End Sub
Private Sub dload()

MSFlexGrid1.Rows = 1

Set rst = New ADODB.Recordset

    rst.ActiveConnection = Con
    rst.CursorLocation = adUseClient
    rst.CursorType = adOpenDynamic
    rst.LockType = adLockOptimistic
    rst.Source = "tab1"
    rst.Open

While Not rst.EOF() ' checking end of file

    MSFlexGrid1.AddItem rst!id & Chr(9) & rst!Name & Chr(9) & rst!age & Chr(9) & rst!sex 'adding records to flexgrid
    
    rst.MoveNext

Wend

Set rst = Nothing

End Sub

Private Sub Command1_Click()

With DataEnvironment1

    If Con.Provider = "SQLOLEDB.1" Then
            
            
            .Commands(2).CommandType = adCmdText
            .Commands(2).CommandText = "SELECT * FROM tab1 where id = '" & Txtid.Text & "'"
            .Commands(2).Execute
            
        DataReport2.Show
            
            
          If .rsCommand2.State = 1 Then
          
            .rsCommand2.Close
          
          End If
        
     
    Else
    
     
            .Commands(1).CommandType = adCmdText
            .Commands(1).CommandText = "SELECT * FROM tab1 where id = '" & Txtid.Text & "'"
            .Commands(1).Execute
        
        DataReport1.Show
        
        If .rsCommand1.State = 1 Then
          
            .rsCommand1.Close
          
        End If
     
    
    End If

End With

End Sub

Private Sub Form_Load()

Call connect
 
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

Con.Close
Set Con = Nothing

End Sub

Private Sub MSFlexGrid1_Click()

With MSFlexGrid1 ' populating the text boxes when user clicks the flexgrid

    .Col = 0
        Txtid.Text = .Text
    .Col = 1
        Txtname.Text = .Text
    .Col = 2
        Txtage.Text = .Text
    .Col = 3
        Txtsex.Text = .Text
        
End With

End Sub
 
 

ADO İle Veritabanı için yazılan yorumlar

Henüz yorum eklenmedi.

Yorum ekleyin

Anasayfa > VisualBasic > Kodlar > ADO İle Veritabanı
Kategoriler:


Forum:Bağlantılar:    En Son Yorumlanan İçerikler:


    Murat Yavuz | Site Haritası | Gizlilik Bildirimi | 3.84.186.122 | 0,14 Saniye
    © Copyright 2004-2019 MyDesign | Kod Arşivi. Tüm Hakları Saklıdır.
    MyDesign | Kod Arşivi, en iyi görünüm için, 1024x768 ve üzeri çözünürlük tavsiye eder.